תנאי שימוש

 
 

תקנון

ברוכים הבאים לאתר המכירות של הכל בו לגן אתר הקניות הוירטואלי .

באתר מופעלת זירת מכירות המציעה ללקוחות מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים הן בשיטת המכירה הפומבית, הן בשיטת מכירה קבוצתית והן בשיטת מכירת מבצע.

הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

המשלוחים של המוצרים הנקנים דרך האתר הם באמצעות דואר רשום או שירות שליחים עד הבית או משאית עד הבית

1. כללי

1.1 אתר הכל בו לגן (להלן:"האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

1.2 באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים. המוצעים באתר. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.3 לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של חברת הכל בו לגן באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "שירות לקוחות" או טלפונית בטלפון 03-9328580

2. מי רשאי/ת להשתתף במכירות המוצעות באתר, כל תושב/ת ישראל אשר מלאו לו/ה 18 שנים וברשותם כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדוייקים.

2.2 ההשתתפות אסורה על עובדי הכל בו לגן

2.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות ו/או זכיות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

2.4 חל איסור מוחלט לביצוע של רכישות באתר ע"י סוחרים, אשר עלולים למכור לצדדים שלישיים ו/או לסחור, במישרין ו/או בעקיפין, במוצרים אשר רכשו באתר. החברה שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גורמים אשר יפעלו בניגוד להוראה זו.

3. המוצרים והשרותים המוצעים למכירה באתר הכל בו לגן.

3.1 החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. והתמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמא - לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

3.2 המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח.

3.3 מחירי המוצרים אתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

3.4 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים. מחירים אלא אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים המוצעים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצעים. המשתתף נושא באחריות המלאה לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם הוא מעוניין קודם להגשת ההצעה.

3.5 למען הסר ספק מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות (LINK) המופיעות באתר. החברה אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.

4. השתתפות במכירות והגשת ההצעות.

4.1 על מציע ההצעה למלא טופס ובו פרטים שונים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות הפרטים הבאים: שם משפחה ושם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים בדבר ההצעה. אי מסירת מלוא הפרטים המבוקשים, תמנע השתתפות במכירה. החברה פועלת כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.

4.2 אסור בהחלט להזין פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין. החברה שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או לחברה ו/או מי מטעמם וכן לבטל השתתפותך במכירה או לבטל את זכייתך בה.4.3 החברה לא תתחשב בהצעות שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה. על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. ההצעה הנקלטת במערכת מקבלת מספר סידורי , אולם אין בקבלת מספר זה בכדי לאשר קבלת ההצעה , שכן אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת החברה.4.4 בחלק מהמכירות באתר מוצעת כמות פריטים, אשר תשונה בהתאם לביקוש לפריטים אלו. החברה המציעה רשאית, אך אינה חייבת, להגדיל את הכמות המוצעת אף לאחר סיום המכירה - לפי שיקול דעתה - כך שייתכן וב-"מכירה פומבית" תוצע למציעים נוספים באותה מכירה האפשרות לרכוש את הפריט במחיר הגבוה ביותר אותו הציעו המציעים והזוכה מוותר על כל טענה בקשר לכך.

בחלק מהמכירות באתר מוצעת כמות פריטים, אשר תשונה בהתאם לביקוש לפריטים אלו. החברה המציעה רשאית, אך אינה חייבת, להגדיל את הכמות המוצעת אף לאחר סיום המכירה - לפי שיקול דעתה - כך שייתכן וב-"מכירה פומבית" תוצע למציעים נוספים באותה מכירה האפשרות לרכוש את הפריט במחיר הגבוה ביותר אותו הציעו המציעים והזוכה מוותר על כל טענה בקשר לכך.4.5 יתכנו סטיות של פרקי זמן קצרים במועדי סיום המכירות והדבר לא יהווה עילה לכל טענה, תביעה או דרישה כלפי NRC או ספק המוצר או מי מטעמם.4.6 לאחר סיום המכירות ינתנו אישורי זכיה על ידי החברה על פי הרישום במחשבי החברה, כאמור בסעיף 8 להלן.4.7 בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בסך של 100 ש"ח כדמי ביטול.5. תנאי המכירה פומבית5.1 במכירה מסוג "מכירה פומבית" יצוין באתר מחיר מינימום המהווה את מחיר הפתיחה הנמוך ביותר אותו ניתן להציע עבור המוצר המוצע למכירה. מחיר הפתיחה נקבע על ידי החברות המציעות והוא על אחריותן. מחיר המינימום מתעדכן, מעת לעת, בהתאם להצעות המשתתפים במכירה הפומבית.5.2 הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או ממחיר ההצעה הנמוכה באותו שלב של המכירה לא יקלטו במערכת.5.3 כל עוד המכירה הפומבית פתוחה לקבלת הצעות, רשאי המציע להגיש הצעה או לעדכן את הצעתו על ידי העלאת המחיר שהציע. לא ניתן להגיש או לעדכן הצעה במחיר הנמוך ממחיר המינימום העדכני החל במועד ההצעה. במהלך המכירה הפומבית, תפורסם באתר רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: שם פרטי של מציע ההצעה והאות הראשונה של שם משפחתו, מועד הגשת ההצעה ומספר ההצעה וכן מספר המוצרים המוצעים למכירה. המציע מסכים בזה לפרסום פרטים אלה באתר באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האתר.5.4 החברה תעשה כמיטב יכולתה לעדכן ברציפות ובאופן מקוון את רשימת ההצעות הגבוהות. במידה ונקלטו במערכת מספר הצעות תקפות, זהות בסכומן, תבחר ההצעה אשר נקלטה במחשבי החברה מוקדם יותר.5.5 המכירה הפומבית מסתיימת בתום הדקה של השעה הרשומה בדף המכירה או בתום הדקה החמישית לאחר קבלת ההצעה האחרונה - לפי המאוחר.5.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות להקדים ו/או לדחות את מועד סגירת המכירה הפומבית.5.7 על מציע ההצעה חלה החובה להתעדכן במחירו הנוכחי של המוצר במכירה הפומבית, לפני אישור הצעתו.


6. תנאי המכירה קבוצתית


6.1 במכירה מסוג "מכירה קבוצתית", תציע חברת הכל בו לגן מוצרים ושירותים לקבוצת קונים במחיר אחיד, אטרקטיבי, למוצר או לשירות, בתנאי שיהיה מספר מינימלי של קונים המעונינים לרוכשו.6.2 במהלך תקופת המכירה הקבוצתית , תפורסם באתר רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: שם פרטי של מציע ההצעה והאות הראשונה של שם משפחתו, מועד הגשת ההצעה ומספר ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה באתר באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט. החברה תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת המשתתפים באופן רציף ומקוון.6.3 בכדי להשתתף במכירה קבוצתית, יש להירשם לקבוצת הקניה, כאשר בעת הרישום לקבוצת הקניה יש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף במכירה !6.4 במידה שלפני המועד שנקבע לסיום המכירה הקבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירה, תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת. מובהר כי אין בהגדלת הכמות כדי לגרוע מזכייתם של המציעים, אשר הצעותיהם נרשמו והתקבלו קודם לכן.6.5 במידה שבמועד סגירת המכירה תהא כמות ההזמנות נמוכה מכמות המוצרים המוצעים למכירה החברה תהא רשאית לאשר את המכירה או לבטלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם בוטלה המכירה לא יחויבו המשתתפים בכל סכום או עלות שהיא. במידה שהמכירה אושרה, הרי שהמוצר נרכש על ידך בסכום המוצע, ויראו בהצעתך כהצעה זוכה.6.6 החברה רשאית לשנות מחיר המוצר, המוצע למכירה, בכל עת ובלבד שהשינוי לא יחול על הצעות שכבר נקלטו לפי תנאי תקנון זה.6.7 המכירה הקבוצתית מסתיימת כאשר התקבלו הזמנות למלוא הכמות המוצעת או במועד סיום המכירה כפי שנקבעו, מעת לעת, בדף המכירה - לפי המוקדם.8. תוצאות המכירות ופרסומן8.1 לאחר תום המכירה יתפרסמו באתר תוצאות המכירה (להלן :הפרסום הראשוני"). הפרסום הראשוני כפוף לבדיקה ולאישור של החברה. אישור סופי למכירה יינתן ע"י החברה באתר תוך 72 שעות מן הפרסום הראשוני. האישור הסופי שינתן על ידי החברה כאמור הוא הקובע לצורכי זכייה.8.2 המשתתף מחויב לבדוק בעמוד האישי באתר האם הצעתו זכתה. במידה שזכה עליו להזין בעמוד ההזמנה באתר, את פרטי כרטיס האשראי שלו וזאת לא יאוחר מ - 48 שעות ממועד סיום המכירה. החברה שומרת על זכותה לבטל את ההזמנה במידה והפרטים לא יוזנו כנדרש.9. אופן התשלום ואספקת המוצרים9.1 הגשת הצעה וזכייה ב"מכירה פומבית" ו/או הגשת הצעה ל"מכירה קבוצתית" שאושרה ,או ל"מכירת מבצע", מהווה קניה של המוצר, המחייבת את המציע במלוא הסכום שהוצע על ידו עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: "הסכום לתשלום"). החיוב בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי של המציע.

9.3 החברה המציעה תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר במכירת מבצע ובמכירה קבוצתית,ובמקרה של מכירה פומבית- בסכום בו נקב בהצעתו. לסכומים האמורים יתווספו דמי משלוח, כמפורט בעמוד המכירה, על פי הקשר הדברים כאמור לעיל.. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה. המחירים במכירות השונות כוללים מע"מ

9.4 במקרה של פיגור ב- 2 תשלומים או יותר, תהא החברה המציעה רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, ורוכש המוצר ו/או השירות באתר המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי.9.5 והיה ומסיבה כלשהי חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בסך של 100 ש"ח כדמי ביטול או 5% מגובה ההצעה לפי הנמוך מבין השניים.

9.7 הכל בו לגן היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של החברת הכל בו לגן. ל הכל בו לגן שמורה הזכות להודיע למציע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים (לרבות עקב היותו אזור מסוכן). במקרה זה לא יחויב המציע בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיו בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי החברה המציעה.9.8 הכל בו לגן רשאית לגבות תוספת דמי המשלוח בגין הובלה מיוחדת ( לדוגמא הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים).9.9 בעת תיאום האספקה, ,תתבקש נוכחותך במקום ובמועד האספקה וכן הצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי . קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר.

9.10 זמן אספקת המוצרים עד 10 ימי עסקים, מיום ביצוע העיסקה.

9.11 הזמנת סחורה עם "איסוף עצמי" הלקוח צריך לתאם איתנו יום ושעה לאיסוף המוצר.

10. ביטול10.1 ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל, במקרה של שירות עד שני ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.10.2 זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית או באשר לטובים אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העיסקה באתר.10.3 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה , יהיה עליך להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שבו היא תורה לך. יש להחזיר המוצר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית. והיה והתקיימו הוראות הדין המזכות השבת תמורה, החברה המציעה תשיב לך את הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. לא תחויב בדמי ביטול במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו באתר על ידי החברה המציעה. במקרה שהביטול הינו מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה, אם המוצר כבר סופק - יהיה עליך להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שהיא תורה לך, במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה כאמור המוצר ייאסף על ידי החברה המציעה. החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העיסקה.11. אחריות11.2 האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.11.3 הכל בו לגן לא תהיה אחראיות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.11.4 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.11.5 החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה . החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.11.6 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.12. הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות12.1 הכל בו לגן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:12.1.1 אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של מכירה מסוימת, או תקלה כלשהי , אשר מנעה הגשת הצעה למכירה כלשהי.12.1.2 במקרה של כוח עליון, מלחמה או פעולות איבה המונעים לדעת הכל בו ל גן  את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה12.1.3 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה.12.1.4 בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות המחיר.12.2 אם לאחר זכייה במכירה של מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית החברה המציעה לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית החברה המציעה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל המכירה ויושב לך כספך במלואו.12.3 והיה והחברה תבטל את המכירה כאמור לעיל , לא תהיה לך כל טענה, תביעה כלפיה.13. זכות הקניין רוחני13.1 אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.13.2 זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחרים והסודות המסחריים, הינם רכושה של חברת הכל בו לגן בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר.14. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות14.1 הפרטים האישיים הנמסרים בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של החברה.


14.2 הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.


14.3 החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים של הכל בו לגן, חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך14.4 החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.


15. שונות15.1 הכל בו לגן שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.15.2 במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בפתח תקוה בלבד.15.3 הרישום במחשבי הכל בו לגן יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.15.4 תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
סיפורי לקוחות
גיליתי בעיה בעץ לימון שלי בגינה, אחרי שהתיעצתי עם חבר גנן הוא הפנה אותי לחנות ובאמת אתמול הגעתי כדי להתייעץ על הבעיות בגידול הלימון .והפנו אותי למומחה אגרונום אדם מבוגר בשם שלמה שהפגין בקיעות והכל באדיבות עם הסברים טובים וברורים גם לאחת כמוני שלא מהתחום... באותה הזדמנות כבר קניתי עץ מנגו חדש ודשנים לגינה ויצאתי ממש מרוצה, בטוח אחזור והמליץ לאחרים.
טלי
רכשתי דשא וציוד השקייה לגינה. איכות גבוהה במחיר נמוך בהשוואה למקומות אחרים שבדקתי בהם. מקצוענים עם יחס ושירות נפלאים (שנשארו כך גם לאחר הקנייה, כשהתקשרתי להתייעץ). ממליצה בחום! תמר אם המושבות - פתח תקוה
תמר
קניתי היום שתילים של ירקות וציוד השקיה. היתה חווית קניה נהדרת. אני רוצה להודות לדרור לעל הסבלנות, ההסברים המלומדים והרצון רק לעזור ולמצוא פתרונות. אני רוצה להודות למיכאל על העזרה בקניית ציוד ההשקייה. אחלה מקום וגם לא יקר!!! תודה רבה, איילה
איילה
אני יאיר הגנן ואת הקניות שלי אני עושה רק אצלם,תמיד מחייכים ונעימים ,מאוד אוהב את הכל בו לגן .פשוט יש שם הכול מי שלא בא מפסיד .
יאיר
הגעתי לכל בו לגן בחיפוש אחר עציצים ואדניות שמצאתי אצלם באתר. נעם התגייס למלא את מבוקשי גם כשלא היתה כל הכמות שרציתי במלאי. מהיום להיום אירגן לי גם המוצרים החסרים וגם משלוח עד תל אביב. והכל בנועם ובנדיבות. כך גם השליח המקסים משה והפקידות האדיבות שהגישו שירות סובלני במקום ובטלפון. מקום קסום של חיבור לאדמה, לטבע ולאנשים. מומלץ מאוד!!
מיכל
קשה למצוא מקומות בארץ שנותנים שירות מכל הלב, וזה אחד המקומות האלה. ולכן חוזרת כל שבוע. אחלה מקום, אחלה מחירים ואחלה צוות! מומלץ בחום!
שלומית
בניית אתרים - ארטוויז'ן בע''מ